Đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2020 tất cả 24 mã đề

Môn thi thứ 2 trong tổ hợp bài thi KHXH là môn Địa Lý. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi môn Địa Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 chính thức từ bộ GD&ĐT. Cũng như đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2020 tham khảo tất cả 24 mã đề chi tiết nhất.

Là môn thi thứ 2 với thời gian làm bài là 50 phút. Thời gian phát đề được tính từ 8h30 và thời gian làm bài được tính từ 8h35. Tất cả các thí sinh sẽ có 50 phút làm bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Và ngay sau đây là nội dung bộ đề thi môn Địa Lý THPT quốc gia 2020 chính thức.

Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 tham khảo

Cuối cùng là danh sách đáp án tham khảo môn Địa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 tất cả 24 mã đề đầy đủ và chi tiết nhất. Giúp cho các em và tất cả mọi người có thể dễ dàng đánh giá năng lực làm bài của thí sinh. Cũng như đối chiếu và so sánh kết quả làm bài. Từ đó rút ra được những vấn đề và kinh nghiệm cho môn thi tiếp theo. Và ngay sau đây là danh sách đáp án 24 mã đề môn Địa Lý THPT Quốc gia 2020 tham khảo.

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 301

41. A42. D43. A44. A45.  D46.C47.   B48.  B49. C50. B
51. D52.  B53.  C54. D55. C56. D57. A58. B59. C60. B
61. A62. D63. D64. C65. C66. D67. A68. C69. B70. B
71. A72. A73. C74. C75. B76. A77. B78. A79. A80. C

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 302

41. D42. D43. D44. A45. D46. C47. A48. C49. D50. C
51. A52. D53. B54. C55. D56. D57. B58. C59. C60. B
61. B62. B63. A64. C65. B66. B67. D68. A69. B70. D
71. C72. A73. D74. C75. A76. C77. B78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 303

41. B42. D43. A44. C45. C46. C47. D48. A49. C50. B
51.  A52. B53. B54. A55. D56. C57. C58. B59. D60. C
61. A62. C63. D64. A65. A66. D67. A68. B69. A70. C
71. D72. D73. D74. B75. A76. C77. B78. B79. C80. B

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 304

41. C42. C43. A44. B45. A46. C47. D48. B49. A50. B
51. A52. D53. C54. B55. C56. C57. D58. B59. D60. D
61. C62. A63. C64. B65. D66. B67. C68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. D76. A77. D78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 305

41. C42. A43. B44. C45. B46. A47. D48. D49. B50. D
51. A52. D53. A54. C55. D56. A57. D58. D59. A60. D
61. A62. D63. C64. B65. B66. B67. D68. A69. B70. D
71. A72. B73. D74. A75. B76. B77. B78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 306

41. D42. D43. C44. A45. A46. B47. D48. A49. C50. B
51. A52. B53. B54. D55. C56. C57. A58. C59. C60. C
61. A62. C63. A64. D65. A66. D67. C68. A69. D70. D
71. C72. D73. A74. C75. A76. C77. D78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 307

41. B42. D43. A44. D45. D46. B47. A48. B49. C50. B
51. B52. A53. D54. A55. B56. C57. C58. B59. A60. D
61. D62. C63. A64. C65. C66. C67. A68. A69. D70. A
71. B72. C73. D74. D75. C76. A77. D78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 308

41. D42. B43. C44. D45. C46. B47. A48. C49. D50. D
51. B52. D53. A54. A55. B56. C57. C58. C59. D60. C
61. B62. B63. D64. C65. C66. D67. B68. A69. B70. C
71. A72. A73. B74. B75. A76. A77. B78. B79. D80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 309

41. A42. A43. C44. B45. A46. C47. D48. C49. B50. A
51. B52. D53. B54. C55. B56. C57. A58. C59. B60. D
61. A62. C63. D64. D65. D66. B67. A68. A69. A70. C
71. C72. B73. A74. C75. B76. C77. A78. C79. B80. B

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 310

41. A42. B43. C44. B45. D46. C47. B48. B49. A50. A
51. A52. D53. C54. B55. B56. D57. C58. D59. A60. A
61. A62. B63. B64. C65. D66. A67. A68. A69. C70. D
71. B72. B73. C74. D75. D76. B77. B78. D79. C80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 311

41. D42. D43. A44. C45. C46. B47. B48. D49. B50. B
51. B52. D53. B54. B55. A56. C57. C58. C59. D60. A
61. D62. C63. C64. B65. A66. D67. C68. D69. D70. C
71. D72. A73. B74. A75. A76. C77. B78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 312

41. A42. B43. D44. D45. D46. A47. A48. A49. B50. A
51. C52. B53.  B54. C55. D56. C57. B58. B59. B60. D
61. B62. C63. C64. C65. D66. D67. C68. B69. C70. B
71. D72. D73. C74. B75. D76. D77. C78. B79. C80.  D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 313

41. D42. C43. D44. A45. C46. D47. D48. C49. D50. D
51. A52. B53. C54. D55. C56. B57. D58. C59. C60. B
61. A62. A63. B64. B65. A66. C67. D68. C69. A70. D
71. B72. A73. B74. A75. A76. A77. B78. B79. D80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 314

41. B42. D43. C44. B45. C46. C47. A48. A49. D50. C
51. D52. D53. B54. A55. D56. D57. D58. A59. D60. B
61. A62. D63. C64. B65. A66. C67. C68. A69. B70. A
71. C72. A73. A74. C75. B76. A77. D78. A79. A80. C

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 315

41. D42. C43. C44. C45. D46. A47. C48. B49. C50. B
51. A52. B53. B54. B55. C56. A57. D58. D59. A60. A
61. D62. B63. A64. A65. C66. D67. D68. C69. B70. A
71. A72. B73. C74. B75. D76. C77. C78. D79. A80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 316

41. C42. D43. C44. D45. B46. A47. D48. D49. A50. B
51. D52. B53. B54. A55. A56. A57. C58. A59. D60. C
61. A62. A63. A64. D65. C66. B67. B68. B69. A70. B
71. B72. D73. D74. B75. D76. A77. A78. A79. B80. B

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 317

41. A42. D43. C44. D45. D46. D47. B48. C49. D50. C
51. B52. A53. C54. B55. B56. B57. A58. A59. B60. C
61. B62. B63. A64. A65. B66. A67. C68. B69. A70. B
71. C72. C73. C74. B75. C76. A77. B78. C79. A80. C

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 318

41. C42. C43. B44. D45. B46. A47. A48. A49. B50. A
51. C52. D53. D54. A55. C56. C57. A58. A59. A60. B
61. A62. B63. A64. B65. D66. C67. B68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. D75. B76. C77. B78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 319

41. B42. A43. B44. D45. D46. A47. A48. D49. A50. C
51. B52. D53. D54. D55. A56. C57. D58. D59. A60. C
61. A62. B63. C64. C65. B66. C67. C68. C69. D70. A
71. D72. C73. B74. C75. C76. C77. B78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 320

41. D42. D43. C44. A45. B46. D47. D48. D49. B50. B
51. A52. A53. C54. A55. B56. B57. B58. A59. C60. B
61. D62. C63. C64. A65. B66. D67. A68. C69. B70. B
71. B72. C73. D74. C75. C76. C77. C78. D79. B80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 321

41. D42. B43. A44. B45.C46. B47. B48. A49. D50. C
51. A52. C53. C54. A55. C56. D57. B58. A59. B60. D
61.  D62. A63. A64. C65. D66. B67. D68. A69. D70. C
71. B72. D73. C74. D75. C76. B77. C78. A79. B80. B

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 322

41. B42. A43. C44. D45. D46. B47. D48. A49. A50. B
51. B52. C53. D54. A55. A56. C57. A58. A59. C60. D
61. C62. D63. D64. C65. A66. A67. D68. C69. A70. A
71. C72. C73. A74. A75. D76. B77. D78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 323

41. D42. A43. D44. A45. B46. A47.  B48. D49. B50.A
51. D52. C53. C54. D55. C56. D57. D58. C59. D60. C
61. B62. B63. B64. D65. B66. B67.D68.C69. C70. C
71. B72.  D73.  C74. C75. C76.  D77. B78. B79. D80. D

Đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 324

41. A42. B43. B44. A45. A46. B47. A48. C49. C50. C
51. B52. B53. C54. D55. A56. D57. D58. A59. D60. C
61. D62. A63. B64. C65. B66. D67. B68. B69. B70. D
71. C72. D73. A74. D75. C76. C77. C78. A79. C80. D

Như vậy trên đây là danh sách đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2020 tất cả 24 mã đề chính xác và nhanh nhất dành cho tất cả mọi người tham khảo. Hi vọng với danh sách đáp án môn Địa lý tham khảo này. Sẽ giúp cho các em tự tin hơn và khả năng làm bài thi của mình. Chúc cho các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của mình.

5/5 - (1 bình chọn)