Đáp án môn Lịch Sử THPT quốc gia 2020 đầy đủ tất cả 24 mã đề

Ngay sau đây ITQNU xin mới các em cùng tất cả mọi người. Chúng ta cùng tham khảo đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Cũng như đáp án tham khảo 24 mã đề môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 mới nhất.

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 được cập nhật liên tục mỗi phút 1 lần. Giúp các em và tất cả mọi người có thể nhanh chóng tra cứu. Cũng như so sánh và đánh giá năng lực làm bài của mình một cách hiệu quả nhất.

Bộ đề thi môn Sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 gồm 24 mã đề. Từ mã đề 301-324 được sắp xếp và phát đề thi theo quy tắc và quy chế thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 do bộ GD&ĐT quy định.

Và ngay sau đây là bộ đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2020 chính thức từ bộ GD&ĐT. Giúp các em và tất cả mọi người cùng xem lại và đánh giá nội dung bộ đề thi môn Lịch sử năm nay.

Xem ngay: Đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2020

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 tham khảo

Và để giúp tất cả các em cùng tất cả mọi người có thể tra cứu và đáng giá năng lực làm bài của các thí sinh. Thì ngay sau đây là đáp án môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2020 gồm 24 mã đề tham khảo mới nhất. Đáp án được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại ITQNU.VN vì vậy mọi người có thể nhấn vào đăng ký thông báo theo dõi. Để nhận được cập nhật kết quả nhanh nhất.

Sau đây là danh sách đáp án 24 mã đề môn thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 toàn quốc. Xin mời tất cả mọi người cùng tham khảo.

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 301

1. D2. C3. B4. A5. C6. D7. B8. B9. C10. D
11. D12. B13. C14. A15. D16. A17. B18. B19. A20. A
21. A22. D23. B24. D25. B26. A27. B28. A29. D30. D
31. A32. A33. A34. D35. B36. A37. B38. D39. D40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 302

1. B2. C3. B4. B5. D6. B7. D8. B9. C10. A
11. C12. A13. B14. A15. D16. A17. C18. B19. C20. A
21. D22. A23. A24. C25. A26. B27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. B34. C35. B36. B37. A38. A39. C40. C

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 303

1. A2. B3. C4. A5. B6. C7. B8. C9. D10. D
11. D12. B13. D14. D15. A16. D17. A18. B19. A20. D
21. A22. A23. D24. A25. A26. A27. D28. B29. B30. A
31. B32. A33. A34. D35. D36. B37. A38. D39. B40. B

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 304

1. C2. C3. D4. C5. A6. A7. A8. B9. B10. B
11. A12. C13. A14. B15. B16. C17.C18. B19. D20. D
21. C22. A23. D24. D25. D26. C27. C28. D29. D30. C
31. A32. D33. A34. A35. D36. C37. C38. A39.C40. A

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 305

1. C2. C3. D4. C5. A6. A7. A8. B9. B10. B
11. A12. C13. A14. B15. B16. C17.C18. B19. D20. D
21. C22. A23. D24. D25. D26. C27. C28. D29. D30. C
31. A32. D33. A34. A35. D36. C37. C38. A39.C40. A

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 306

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 307

1. C2. C3. C4. B5. D6. D7. A8. A9. B10. C
11. B12. A13. B14. C15. C16. B17. A18. C19. C20. C
21. B22. D23. D24. C25. B26. A27. C28. A29. D30. D
31. D32. B33. B34. B35. A36. A37. B38. D39. D40. A

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 308

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 309

1. B2. A3. C4. A5. A6. B7. B8. A9. D10. D
11. C12. D13. D14. D15. B16. B17. D18. A19. D20. C
21. A22. D23. A24. B25. C26. B27. D28. D29. C30. C
31. D32. D33. B34. C35. A36. D37. A38. A39. C40. C

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 310

1. A2. C3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. B10. D
11. C12. C13. D14. C15. C16. B17. B18. B19. A20. B
21. D22. B23. C24. B25. A26. B27. B28. A29. A30. B
31. A32. A33. B34. C35. B36. C37. B38. C39. C40. A

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 311

1. B2. C3. A4. C5. D6.A7. B8. D9. A10. D
11. C12. B13. A14. C15. D16. B17. D18. B19. B20. B
21. A22. D23. A24. D25. B26. A27. C28. C29. C30. B
31. B32. A33. C34. A35. B36. A37. C38. C39. B40. C

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 312

1. A2. A3. C4. C5. B6. C7. D8. C9. A10. D
11. D12. A13. B14. C15. A16. C17. B18. A19. B20. C
21. D22. D23. B24. D25. B26. A27. A28. A29. B30. D
31. B32. B33. D34. D35. B36. B37. D38. A39. A40. B

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 313

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 314

1. B2. A3. B4. B5. A6. B7. C8. C9. D10. B
11. A12. C13. B14. A15. D16. B17. C18.C19. D20. A
21. C22. D23. A24. A25. A26. D27. D28. C29. C30. A
31. B32. D33. B34. B35. D36. C37. A38. D39. A40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 315

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 316

1. B2. C3. B4. C5. B6. A7. A8. A9. A10. A
11. C12. B13. A14. C15. D16. C17. A18. A19. A20. C
21. D22. D23. A24. B25. D26. A27. D28. D29. C30. D
31. D32. C33. B34. B35. D36. C37. C38. B39. C40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 317

1. B2. A3. D4. A5. A6. D7. A8. C9. D10. C
11. C12. D13. A14. A15. B16. B17. D18. D19. B20. B
21. C22. D23. C24. C25. B26. C27. B28. C29. A30. A
31. D32. C33. C34. D35. A36. B37. A38. C39. C40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 318

1. D2. C3. D4. D5. A6. A7. A8. C9. A10. D
11. B12. B13. B14. C15. B16. C17. D18. B19. D20. D
21. D22. A23. A24. D25. C26. A27. B28. A29. D30. C
31. B32. C33. B34. B35. B36. A37. C38. A39. B40. C

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 319

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 320

1. C2. C3. B4. D5. A6. A7. D8. C9. C10. A
11. B12. A13. C14. C15. A16. C17. C18. D19. C20. D
21. B22. D23. C24. B25. C26. D27. B28. B29. D30.A
31. A32. D33. A34. B35. D36. B37. B38. A39. B40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 321

1. B2. A3. A4. D5. D6. C7. B8. B9. B10. C
11. A12. C13. C14. C15. A16. C17. C18.A19. D20. A
21. B22. B23. D24. D25. B26. C27. D28. A29. D30. D
31. A32. A33. B34. D35. B36. B37. D38. A39. A40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 322

1. D2. A3. C4. D5. C6. A7. A8. C9. B10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. B17. B18. D19. D20. D
21. A22. B23. C24. C25. A26. A27. D28. D29. C30. B
31. A32. C33. D34. D35. C36. B37. A38. A39. D40. D

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 323

1. A2. D3. B4. D5. A6. C7. D8. D9. C10. B
11. C12. C13. D14. A15. D16. A17. C18. B19. B20. D
21. C22. B23. C24. B25. D26. D27. A28.A29. B30. D
31. A32. B33. C34. B35. C36. A37. C38. A39. B40. C

Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 mã đề 324

1. A2. D3. A4. C5. C6. A7. A8. C9. D10. C
11. C12. D13. B14. A15. B16. A17. B18. B19. B20. D
21. A22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. B29. D30. C
31. A32. D33. C34. B35. B36. A37. D38. A39. C40. C

Hi vọng với danh sách đáp án 24 mã đề môn thi Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 tham khảo trên đây. Sẽ giúp cho các em có thể nhanh chóng tra cứu đáp án một cách chính xác nhất. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 nói chung và môn thi Lịch sử nói riêng.

5/5 - (1 bình chọn)